ZAWIADOMIENIE – Zwyczajne Walne Zebranie Członków Zrzeszenia, dnia 10.06.2019

Warszawa, 6 maja 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd  Zrzeszenia Audytorów Energetycznych  działając na podstawie  par. 27 statutu oraz uchwały Zarządu z dnia 11.03.2019 r. zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Zrzeszenia, które odbędzie się 10 czerwca 2019  (poniedziałek) w budynku siedziby Zrzeszenia w Warszawie, ul. Świętokrzyska 20, sala 214 (II piętro).

Rozpoczęcie obrad  o godz. 13.30 w  I-szym terminie  i o godz. 14.00 w II-gim terminie.

Porządek obrad :

 1.  Otwarcie i wybór prezydium.
 2.  Przyjecie porządku obrad.
 3.  Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 4.  Zatwierdzenie protokółu z poprzedniego Walnego Zebrania z dnia 11.06.2018 r.
 5.  Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2018 roku wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2018.
 6.  Sprawozdanie i wnioski Komisji Rewizyjnej.
 7.  Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Zrzeszenia w 2018 roku i rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej absolutorium za 2018 rok.
 10.  Wybory prezesa Zrzeszenia.
 11.  Wybory członków Zarządu.
 12.  Informacja Zarządu o działalności ZAE w 2019 roku .
 13.  Sprawy różne i wolne wnioski.

Protokół  z poprzedniego Walnego Zebrania  będzie dostępny do zapoznania się  w dniu  obrad w sali obrad  od godziny  13-ej  do 14-ej.

Prezes ZAE

Dariusz Heim