ZAWIADOMIENIE – Zwyczajne Walne Zebranie Członków Zrzeszenia, dnia 12.06.2024

                                              Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania

 Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych na podstawie § 27 statutu uchwałą z  dnia  6  marca 2024 r. zwołuje

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZRZESZENIA AUDYTORÓW ENERGETYCZNYCH

w siedzibie Zrzeszenia w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 20 w dniu 12 czerwca 2024 r. o  godz. 13:00 w pierwszym terminie i o godz. 13:30 w drugim terminie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i wybór prezydium.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania z dnia 14.06.2023 r.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2023 roku wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2023.
 6. Sprawozdanie i wnioski Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Zrzeszenia w 2023 roku i rocznego sprawozdania finansowego za rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej absolutorium za 2023 rok.
 10. Wybory członków Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki ZAE.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości składki członkowskiej ZAE.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie ZAE dotyczącej Walnego Zebrania.
 14. Informacja Zarządu o działalności ZAE w 2024 roku.
 15. Sprawy różne i wolne wnioski.

Protokół poprzedniego Walnego Zebrania z dnia 14.06.2023 r.  będzie wyłożony do wglądu uczestników przed rozpoczęciem Walnego Zebrania. 

                                                                                                                                              Prezes ZAE

                                                                                                                                             Dariusz Heim

     Ze względu na przygotowanie organizacyjne zebrania, prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia do dnia 24 maja na maila zae@zae.org.pl.