20 listopada, 2018

Zawód audytor

Zawód: audytor energetyczny

Audytor energetyczny jest nową specjalnością techniczną i nowym zawodem. Celem działania audytorów energetycznych jest pomoc dla osób i instytucji zainteresowanych racjonalizacją użytkowania i oszczędzaniem energii.

Audytorami są osoby z wykształceniem technicznym w zakresie energetyki, inżynierii środowiska, budownictwa lub innych, które ukończyły odpowiednie kursy szkoleniowe, studia lub studia podyplomowe.

W Polsce nie wprowadzono prawnej formy uprawnień audytora energetycznego, czyli z punktu widzenia prawa krąg osób, które mogą prowadzić działalność audytora energetycznego nie jest ograniczony.

Zawód AUDYTOR ENERGETYCZNY został wymieniony z kodem zawodu 214 901 w urzędowym Indeksie Zawodów I Specjalności wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki społecznej, obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. (Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy z dnia 7 sierpnia 2014 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 227).

Norma PN-EN 16247-5 omawia bardzo szczegółowo wymagania dla zawodu audytora energetycznego, a w tym:

 • Cechy osobowościowe audytora;
 • Wymagane umiejętności;
 • Wymagania etyczne;
 • Umiejętność wykonywania audytu;
 • Wiedza i umiejętności w zakresie wybranych dziedzin techniki;
 • Wiedzą w zakresie źródeł i dostawy energii;
 • Znajomość metod analizy i oceny;
 • Znajomość zasad oceny ekonomicznej;
 • Umiejętność rozwoju kompetencji.

Od roku 2000 działa Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, którego zadaniem jest dostarczanie członkom bieżących informacji potrzebnych w działalności audytorskiej, a także organizowanie kursów i spotkań szkoleniowych mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Zadania audytorów
Audytorzy dokonują oceny użytkowania energii w aktualnym stanie ocenianego obiektu i przygotowują propozycje poprawy tego stanu w sposób najbardziej efektywny ekonomicznie. Opracowania wykonywane przez audytorów, czyli audyty energetyczne są dokumentami umożliwiającymi właścicielom obiektów podjęcie racjonalnej decyzji dotyczącej modernizacji, której efektem będzie poprawa efektywności energetycznej, czyli obniżenie zużycia energii i związanych z tym kosztów.

Audytorzy wykonują następujące rodzaje opracowań:

 •  Audyty energetyczne i remontowe wg ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, które są niezbędne dla uzyskania premii termomodernizacyjnej lub remontowej;

 • Audyty efektywności energetycznej określone w ustawie o efektywności energetycznej, które są niezbędne w staraniach o uzyskania tzw. Białego Certyfikatu;

 • Audyty energetyczne przedsiębiorstw określone w ustawie o efektywności energetycznej, których wykonanie jest wymagane w określonej grupie przedsiębiorstw;

 • Audyty energetyczne (różne) wymagane dla uzyskania wsparcia przedsięwzięć w ramach programów regionalnych i programach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

 • Świadectwa energetyczne budynków;

 • Badania termowizyjne, badania szczelności budynków i inne.

Zadania audytorów mogą obejmować także:

 • doradztwo dla projektantów oraz analizę i ocenę energetyczną rozwiązań projektowych,
 • ocena jakości energetycznej i eksploatacji obiektów np. kotłowni, budynków itp.
 • ocenę wyników inwestycji energooszczędnych (osiągniętej oszczędności energii),
 • nadzór nad użytkowaniem energii, w tym badania i pomiary,
 • doradztwo dla przedsiębiorstw, instytucji i organów samorządu terytorialnego.