9 lipca, 2018

Działalność

Działalność Zrzeszenia Audytorów Energetycznych
 

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE) jest stowarzyszeniem osób prowadzących działalność w dziedzinie auditingu energetycznego i zainteresowanych racjonalizacją użytkowania energii w Polsce. 

Zrzeszenie powstało w roku 2000 i zgodnie ze statutem prowadzi działalność na całym terytorium Polski, a jego siedzibą jest Warszawa. Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

Najwyższą władzą Zrzeszenia jest Walne Zebranie, które powołuje Prezesa i członków Zarządu na 3-letnią kadencję oraz członków Komisji Rewizyjnej na kadencje 2-letnią.

Głównymi zadaniami ZAE są:

 • Promocja i rozwój audytingu energetycznego w interesie ekorozwoju gospodarki narodowej i członków ZRZESZENIA;
 • Promocja i wspieranie osiągnięć technicznych i naukowych w zakresie audytingu energetycznego i certyfikacji energetycznej budynków oraz racjonalizacji użytkowania energii dla poprawy stanu środowiska naturalnego;
 • Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy i świadomości dotyczącej racjonalnego użytkowania energii celem ograniczenia niekorzystnych oddziaływań na środowisko oraz ochrony naturalnych walorów przyrodniczych kraju dla przyszłych pokoleń;
 • Wspieranie rozwoju zawodowego członków ZRZESZENIA.

ZAE realizuje swe cele poprzez:

 • Reprezentowanie środowiska audytorów energetycznych wobec władz i instytucji publicznych, poprzez wyrażanie opinii środowiska przy tworzeniu aktów prawnych.
 • Wydawanie miesięcznika internetowego „INFORMACJA ZAE”,w którym publikowane są aktualności, artykuły i informacje techniczne, informacje z prasy i Internetu oraz materiały informacyjne o wyrobach wykorzystywanych w inwestycjach związanych z efektywnością energetyczną.
 • Prowadzenie strony internetowej i za jej pośrednictwem przekazywanie aktualnych informacji o konferencjach, szkoleniach, targach i innych wydarzeniach ważnych dla audytorów energetycznych, a także o nowych aktach prawnych i bieżącej działalności Zrzeszenia.
 • Organizowanie szkoleń służących podnoszeniu i aktualizacji kwalifikacji zawodowych członków ZAE. Szkolenia dotyczą różnych dziedzin techniki oraz stosowania nowych przepisów, norm i programów komputerowych.
 • Współpracę z firmami działającymi w obszarze efektywności energetycznej ułatwiając przepływ informacji firmowych o nowych wyrobach i rozwiązaniach technicznych do członków ZAE, a także ułatwia udział członków ZAE w szkoleniach i pokazach organizowanych przez firmy.
 • Organizację corocznej ogólnokrajowej konferencji „FORUM TERMOMODERNIZACJA” poświęconej najbardziej aktualnym problemom efektywności energetycznej, gromadzącej audytorów, projektantów i specjalistów zainteresowanych problemami efektywności energetycznej oraz przedstawicieli władz państwowych i banków finansujących przedsięwzięcia na rzecz efektywności energetycznej.
 • Prowadzenie Listy Rekomendowanych Audytorów, tworzonej na potrzeby inwestorów, na której podane są nazwiska i dane kontaktowe audytorów, którzy wykonali już audyty i inne opracowania, które były podstawą do uzyskania przez inwestorów pomocy finansowej z BGK, NFOŚiGW , WFOŚiGW lub w ramach Regionalnych programów operacyjnych.

Lista prowadzona jest w następujących specjalnościach:

 • Audyty w trybie ustawy termomodernizacyjnej
 • Audyty efektywności energetycznej
 • Audyty energetyczne przedsiębiorstw
 • Badania termowizyjne
 • Testy szczelności powietrznej budynku
 • Symulacje procesów fizycznych w budynkach
 • Organizowanie dla członków Zrzeszenia ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej związanego z ich działalnością na specjalnych, preferencyjnych warunkach.
 • Udział w organizacji konferencji, spotkań, targów itp. poprzez przygotowanie i prezentację referatów, wystąpień eksperckich, stoisk informacyjnych.

Statut Zrzeszenia

 Statut Stowarzyszenia do pobrania >>

KODEKS ETYKI ZRZESZENIA AUDYTORÓW ENERGETYCZNYCH

                                                                       KODEKS ETYKI ZAE do pobrania >>

Fakty

0
Członków Zrzeszenia
0
Lat działalności
0
Rekomendowanych audytorów

Więcej informacji