Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków ZAE dnia 18.05.2022 r.

W związku z ustaleniami zatwierdzonymi przez Zarząd ZAE dotyczącymi zmiany terminu Walnego Zebrania została podjęta następująca uchwała:

UCHWAŁA Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany      terminu Walnego Zebrania Członków Zrzeszenia.
Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych  wprowadza  w Uchwale z dnia 23 marca 2022 r.  w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Zrzeszenia zmianę terminu  Walnego  Zebrania ustalając ten termin na 18 maja 2022 roku. Uchwałę podjęto w trybie obiegowym.

         Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania

Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych na podstawie § 27 statutu uchwałą z  dnia  22  marca 2022 r. zwołuje

            ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZRZESZENIA

które odbędzie się dnia 18  maja 2022 r. w siedzibie Zrzeszenia w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 20, sala 214 (II piętro). Rozpoczęcie obrad o godz. 13.00 w pierwszym terminie i o godz. 13.30 w drugim terminie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i wybór prezydium.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania z dnia 8.09.2021 r.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2021 roku wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2021.
 6. Sprawozdanie i wnioski Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Zrzeszenia w 2021 roku i rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej absolutorium za 2021 rok.
 10. Wybory prezesa Zrzeszenia.
 11. Wybory członków Zarządu.
 12. Wybory członków Komisji Rewizyjnej.
 13. Informacja Zarządu o działalności ZAE w 2022 roku.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.

Protokół poprzedniego Walnego Zebrania z dnia 8.09.2021 r.  będzie wyłożony do wglądu uczestników przed rozpoczęciem Walnego Zebrania.

                   Prezes  Zrzeszenia Audytorów Energetycznych

                                            Dariusz Heim

Uwaga: Ze względu na przygotowanie organizacyjne zebrania, prosimy o wcześniejsze potwierdzenie swojego udziału do dnia 5 maja na maila zae@zae.org.pl