Dyrektywa EPBD w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową analizą uchwalonej ostatnio dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków przyjętej przez Parlament Europejski 12 marca 2024 r.

Więcej szczegółów na temat treści poszczególnych artykułów w poniższym artykule: 

 Poniżej podsumowanie czterech głównych punktów dla naszego sektora:

  • Niewiążące wycofanie „kotłów na paliwa kopalne” | Od 2025 r. nie powinno już istnieć wsparcie finansowe dla ” kotłów zasilanych paliwami kopalnymi instalowanych samodzielnie”. Ponadto państwa członkowskie powinny dążyć do stopniowego wycofywania „kotłów na paliwa kopalne” do 2040 r., w taki sposób, że nie jest to wiążący zakaz stosowania kotłów instalowanych jako samodzielne. Komisja Europejska powinna wydać wytyczne dotyczące tego, czym jest „kocioł na paliwa kopalne”.
  • Transformacja budynków w budynki zeroemisyjne | Od 2030 r. wszystkie nowe budynki powinny być zeroemisyjne, tj. wymagają zerowej lub bardzo niskiej ilości energii, wytwarzając na miejscu zerową emisję dwutlenku węgla z paliw kopalnych. Energia powinna pochodzić ze źródeł odnawialnych lub bezemisyjnych. Do 2050 r. istniejące zasoby budowlane muszą zostać odnowione – za pomocą minimalnych norm charakterystyki energetycznej – aby stały się budynkami bezemisyjnymi.
  • Promocja systemów niskotemperaturowych i energii słonecznej| Świadectwa charakterystyki energetycznej i przeglądy powinny oceniać wykonalność systemu grzewczego „do pracy przy bardziej efektywnych ustawieniach temperatury, np. w instalacjach niskotemperaturowych”. Ponadto budynki powinny być stopniowo wyposażane w instalacje wykorzystujące energię słoneczną (fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne) z różnymi wielkościami i progami dla nowych budynków (publicznych, niemieszkalnych i mieszkalnych) oraz istniejących (publicznych i niemieszkalnych).
  • Nowe wymagania dotyczące wymiany danych| Właściciele, najemcy i zarządcy budynków powinni mieć bezpośredni dostęp do danych systemów budynku. Za ich zgodą dostęp lub dane są udostępniane stronie trzeciej. Powinny obejmować wszystkie łatwo dostępne dane dotyczące charakterystyki energetycznej elementów budynku i instalacji, przewidywanego okresu eksploatacji systemów grzewczych, o ile są dostępne, systemów automatyki i sterowania budynków, liczników, urządzeń pomiarowych i kontrolnych.

Z załączonej analizy widać także niejednoznaczne podejście do montażu w nowych budynkach po 2030 roku kotłów na paliwa kopalne. Definicja budynku zeroemisyjnego wskazuje na wytwarzane na miejscu zerowej emisji dwutlenku węgla z paliw kopalnych. Z drugiej strony, ograniczenia dotyczą kotłów na paliwa kopalne instalowanych jako samodzielne urządzenia. Obecnie trwają prace konsultacyjne dotyczące definicji kotłów na paliwa kopalne oraz określenia instalacji hybrydowych.

Można założyć, że nowa Komisja Europejska będzie musiała jednak doprecyzować szereg tematów zawartych w EPBD. Ważne jest także, że została pozostawiona krajom członkowskim UE duża autonomia decyzyjna co do sposobu wdrażania EPBD tak, aby dopasować ten proces do lokalnych uwarunkowań.

Stowarzyszenie
Producentów
i Importerów Urządzeń Grzewczych