Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków ZAE dnia 2 września 2020 r.

Warszawa, 30.07.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych na podstawie § 27 statutu uchwałą z dnia 29 lipca 2020 r. zwołuje

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZRZESZENIA

które odbędzie się 2 września 2020 w siedzibie Zrzeszenia w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 20, sala 214 (II piętro). Rozpoczęcie obrad  o godz. 13.00 w pierwszym terminie i o godz. 13.30 w drugim terminie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i wybór prezydium.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania z dnia 10.06.2019 r. 
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2019 roku wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2019.
 6. Sprawozdanie i wnioski Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Zrzeszenia w  2019 roku i rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej absolutorium za 2019 rok.
 10. Wybory członków Komisji Rewizyjnej.
 11. Informacja Zarządu o działalności ZAE w 2020 roku.
 12.  Sprawy różne i wolne wnioski.

Protokół poprzedniego Walnego Zebrania z dnia 10.06.2019 r.  będzie wyłożony do wglądu uczestników przed rozpoczęciem Walnego Zebrania. 

Prezes ZAE

Dariusz Heim

Uwaga:

 • W czasie obrad Walnego Zebrania obowiązuje zachowanie bezpiecznego odstępu a  także zakrywanie ust i nosa (maseczką, przyłbicą i tym podobne).
 • Z uwagi na  konieczność ograniczenia  liczby miejsc na Sali, prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia na maila zae@zae.org.pl