Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków ZAE 14.06.2023 r.

Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych na podstawie § 27 statutu uchwałą z dnia 15  marca 2023 r. zwołuje  ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZRZESZENIA, które odbędzie się w siedzibie Zrzeszenia w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 20 w  dniu  14  czerwca 2023 r. o godz. 13.00 w pierwszym terminie i o godz. 13.30 w drugim terminie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i wybór prezydium.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania z dnia 18.05.2022 r.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2022 roku wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2022.
 6. Sprawozdanie i wnioski Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Zrzeszenia w 2022 roku i rocznego sprawozdania finansowego za rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej absolutorium za 2022 rok.
 10. Informacja Zarządu o działalności ZAE w 2023 roku.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.

Protokół poprzedniego Walnego Zebrania z dnia 18.05.2022 r.  będzie wyłożony do wglądu uczestników przed rozpoczęciem Walnego Zebrania. 

                                 Prezes  ZAE 

                                 Dariusz Heim

Ze względu na przygotowanie organizacyjne zebrania, prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia do dnia 26 maja na maila zae@zae.org.pl

                                                                                                                  Opublikowano: dn. 11.05.2023  r.