Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych – Alior Bank ma atrakcyjną ofertę finansowania takich inwestycji.

Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych – Alior Bank ma atrakcyjną ofertę finansowania takich inwestycji.

Pożyczka termomodernizacyjna Alior Banku jest dostępna na terenie trzech województw: dolnośląskiego, łódzkiego i podlaskiego. Pożyczka jest finansowana z funduszy Unii Europejskiej (regionalnych programów operacyjnych), udostępnionych Alior Bankowi przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Można nią sfinansować kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych m.in.: modernizację przegród zewnętrznych budynków (izolacja cieplna); wymianę wyposażenia na energooszczędne (m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz oświetlenia w częściach wspólnych budynków); przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem) oraz przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji.

Ze środków Pożyczki Termomodernizacyjnej nie można natomiast spłacać istniejących zobowiązań inwestora, dokonywać zakupu gruntów czy wydatków bieżących. W przypadku wymiany lub modernizacji źródeł ciepła nie mogą być finansowane instalacje opalane węglem, w tym piece i kotły węglowe.

Jakie są jej zalety?:

– brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki,

– stałe, bardzo niskie oprocentowanie przez cały okres kredytowania,

– długi okres spłaty,

– brak wkładu własnego Inwestora w finansowanie termomodernizacji oraz

– proste procedury i wsparcie doradców Alior Banku w przygotowaniu wniosku.

Inwestorzy ubiegający się o Pożyczkę Termomodernizacyjną mogą uzyskać z Alior Banku refundację 90% kosztu audytu energetycznego ex-ante i dokumentacji technicznej – środki na refundację pochodzą z unijnego programu ELENA. Przygotowanie audytu i niezbędnej dokumentacji technicznej zleca inwestor.

Szczegółowy zakres finansowania opisują tzw. Karty produktu opracowane przez BGK dla każdego z województw. Podstawowe parametry pożyczki w poszczególnych regionach (wg stanu na 1 października 2019 r.) są następujące:

Województwo dolnośląskie łódzkie podlaskie
maksymalny okres spłaty 20 lat 15 lat 15 lat
maksymalny okres karencji w spłacie kapitału 12 miesięcy 18 miesięcy 12 miesięcy
maksymalna wartość pożyczki 5 mln zł 3,6 mln zł 2,5 mln zł
podstawowe oprocentowanie (przy oszczędności energii w przedziale 25-40%) –stałe przez cały okres kredytowania 0,5% 0,5% 0,0%

Te warunki sprawiają, że łączny koszt Pożyczki Termomodernizacyjnej jest niższy niż kredytu z premią termomodernizacyjną BGK. W przypadku finansowania inwestycji Pożyczką Termomodernizacyjną klient nie jest narażony na ryzyko zmian stóp procentowych – oprocentowanie jest stałe w całym okresie spłaty.

Warunkiem uzyskania pożyczki jest potwierdzona przez audyt energetyczny ex-ante możliwość poprawy efektywności energetycznej budynku o co najmniej 25 proc. (w przeliczeniu na energię końcową).

Oferta Alior Banku w zakresie finansowania termomodernizacji została zaprezentowana na konferencjach „Finansowanie i realizacja termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, które odbyły się ostatnio w Łodzi, Wrocławiu i Białymstoku. Uczestniczyło w nich łącznie ponad 150 przedstawicieli spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości oraz audytorów energetycznych. Dyskusje w trakcie tych spotkań potwierdziły atrakcyjność oferty Alior Banku.

Pożyczki Termomodernizacyjne będą udzielane do momentu pełnego wykorzystania środków unijnych powierzonych Alior Bankowi dla danego regionu.

Szczegółowe informacje o ofercie, w tym Karty Produktu; wzór audytu energetycznego ex-ante; odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się pod adresem: www.aliorbank.pl/termomodernizacja. Zapraszamy również do kontaktu z naszymi ekspertami ds. finansowania termomodernizacji pod numerami telefonów:

+48 782 892 109 – województwo łódzkie

+48 782 893 293 – województwo podlaskie

+48 782 893 338 – województwo dolnośląskie