Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków ZAE dnia 8 września 2021 r.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania

Warszawa, 29.07.2021

Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych na podstawie § 27 statutu uchwałą z dnia 23  czerwca 2021 r. zwołuje

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZRZESZENIA

które odbędzie się w dniu 8 września 2021r. w siedzibie Zrzeszenia w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 20, sala 214 (II piętro).  Rozpoczęcie obrad  o godz. 13.00 w pierwszym terminie i o godz. 13.30 w drugim terminie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i wybór prezydium.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania z dnia 2.09.2020 r.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2020 roku wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2020.
 6. Sprawozdanie i wnioski Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Zrzeszenia w 2020 roku i rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej absolutorium za 2020 rok.
 10. Informacja Zarządu o działalności ZAE w 2021 roku.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.

Protokół poprzedniego Walnego Zebrania z dnia 2.09.2020 r.  będzie wyłożony do wglądu uczestników przed rozpoczęciem Walnego Zebrania. 

Prezes ZAE

Dariusz Heim

Uwaga:

 • W czasie obrad Walnego Zebrania obowiązuje zachowanie bezpiecznego odstępu a  także zakrywanie ust i nosa maseczką.
 • Ze względu na przygotowanie organizacyjne zebrania oraz konieczność ograniczenia  liczby miejsc na Sali, prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia do 16 sierpnia na maila zae@zae.org.pl