Pożyczka Termomodernizacyjna Alior Banku dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Ważne zmiany zostały niedawno wprowadzone w warunkach udzielania pożyczek na terenie województwa dolnośląskiego, łódzkiego i podlaskiego.

Szczegółowe warunki i zakres finansowania Pożyczki Termomodernizacyjnej opisują tzw. Karty Produktu, opracowane przez BGK dla każdego z trzech wspomnianych regionów. Podstawowe parametry pożyczki przedstawiono w tabeli.


Preferencyjne oprocentowanie
Pożyczki Termomodernizacyjnej jest stałe, tj. obejmuje cały okres kredytowania. Alior Bank nie pobiera opłat z tytułu rozpatrzenia wniosku i udzielenia pożyczki. Inwestor nie musi wnosić wkładu własnego.

Warto podkreślić, że łączny koszt pożyczki termomodernizacyjnej jest niższy niż kredytu z premią termomodernizacyjną BGK. Można to  zweryfikować korzystając z kalkulatora na stronie Alior Banku). Atrakcyjność pożyczki zwiększa refundacja 90 proc. kosztów brutto audytu ex-ante i niezbędnej dokumentacji technicznej, udzielana przez Alior Bank ze środków programu ELENA.

Na najbardziej atrakcyjne warunki finansowania obecnie mogą liczyć inwestorzy z woj. podlaskiego – władze tego regionu zdecydowały o obniżeniu oprocentowania pożyczki do poziomu 0%.

Nie ma ograniczeń co do liczby pożyczek udzielanych jednemu inwestorowi. Ograniczeniem mogą być jednak warunki udzielania pomocy de minimis – jeden podmiot może w okresie 3 lat uzyskać maksymalną pomoc w wysokości równowartości 200 tys. EUR. Pamiętajmy, iż w przypadku pożyczki wartość pomocy de minimis stanowi nie kwota pożyczki, a różnica pomiędzy oprocentowaniem rynkowym (określanym na podstawie stopy referencyjnej KE – obecnie 2,87%) a niższym, preferencyjnym oprocentowaniem oferowanym inwestorowi.

Warunki pożyczki

W przypadku każdego z regionów warunkiem uzyskania pożyczki jest potwierdzona przez audyt energetyczny możliwość poprawy efektywności energetycznej budynku o co najmniej 25% w przeliczeniu na energię końcową (obowiązujący wzór formularza audytu energetycznego jest dostępny na stronie internetowej Alior Banku).

Po ostatnio wprowadzonych zmianach na Podlasiu Pożyczka Termomodernizacyjna będzie mogła być udzielona także wtedy, gdy poprawa efektywności energetycznej budynku będzie efektem planowanej inwestycji oraz wcześniejszej termomodernizacji zrealizowanej po 1.01.2014 roku. Celem tego rozwiązania jest umożliwienie sfinansowania termomodernizacji budynków, które podlegały już pewnym inwestycjom (np. wymianie stolarki okiennej).

Warunkiem przyznania pożyczki, wynikającym wprost z prawa bankowego, jest pozytywna weryfikacja przez Alior Bank zdolności inwestora do spłaty udzielonego finansowania. Innymi warunkami są m.in. zgodność projektu z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla danego obszaru, opracowanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie ekspertyzy ornitologicznej/inwentaryzacji przyrodniczej (w przypadku konieczności sporządzenia takich opracowań).

Podmioty uprawnione do ubiegania się o pożyczki określają Karty Produktu. W każdym z trzech regionów o pożyczkę mogą ubiegać się spółdzielnie mieszkaniowe (SM), wspólnoty mieszkaniowe (WM) i towarzystwa budownictwa społecznego (TBS). Najnowsza zmiana uprawnionych podmiotów dotyczy Dolnego Śląska – Alior Bank może już oferować pożyczki spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym z terenu Wrocławia i okolicznych gmin, wchodzących w skład Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zakres finansowania

Zakres typów projektów i wydatków możliwych do sfinansowania Pożyczką Termomodernizacyjną określają Karty Produktu. W każdym z trzech regionów inwestor może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę, którą można sfinansować m.in.: modernizację przegród zewnętrznych budynków (izolacja cieplna); wymianę wyposażenia na energooszczędne (m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej); przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem) oraz przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji.

Od niedawna inwestorzy z terenu woj.  dolnośląskiego mogą sfinansować pożyczką także inwestycje uzupełniające (do poziomu 10% wydatków kwalifikowalnych), np. wymianę oświetlenia wind, napędów urządzeń i instalacji, pomp w instalacjach c.o. i c.w.u.).

Zgodnie z Kartami Produktu w przypadku każdego województwa nie może być finansowana m.in. spłata istniejących zobowiązań inwestora, zakup gruntów, czy wydatki bieżące. W zakresie wymiany lub modernizacji źródeł ciepła nie mogą być finansowane instalacje opalane węglem (w tym pieców i kotłów węglowych). Więcej informacji o Pożyczce Termomodernizacyjnej Alior Banku, w tym: Karty Produktu; listę odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz listę oddziałów, które udzielają pożyczki, można znaleźć na stronie: https://www.aliorbank.pl/termomodernizacyjna.    

 

Infolinia dla Klientów czynna 24 h/7

tel. 19502 lub 12 370 70 00

(tel. stacjonarne i komórkowe)

e-mail: kontakt@alior.pl

www.aliorbank.pl