ZAE - Zrzeszenie Audytorów Energetycznych istnieje od 2000 roku, liczy ponad 1400 członków

STATUT ZAE

STATUT STOWARZYSZENIA
"ZRZESZENIE AUDYTORÓW ENERGETYCZNYCH"

Artykuł 1
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie "ZRZESZENIE AUDYTORÓW ENERGETYCZNYCH", zwane w dalszej części niniejszego statutu ZRZESZENIEM, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem osób prowadzących działalność w dziedzinie audytingu energetycznego zainteresowanych rozwojem audytingu energetycznego i racjonalizacją użytkowania energii w Polsce.

§2

ZRZESZENIE prowadzi działalność zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

ZRZESZENIE prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r., Nr 20, poz. 104 ze zm.).

§4

ZRZESZENIE ma osobowość prawną.

§5

ZRZESZENIE może prowadzić działalność gospodarczą.

§6

ZRZESZENIE może posiadać własną legitymację i odznakę oraz posługiwać się pieczęcią zawierającą nazwę Zrzeszenia.

§7

Siedzibą ZRZESZENIA jest miasto Warszawa.

§8

ZRZESZENIE może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną oraz tworzyć związki stowarzyszeń o celach zgodnych z niniejszym Statutem.

Artykuł 2
Cele i sposoby ich realizacji

§9

Głównym celem ZRZESZENIA jest:
- promocja i rozwój audytingu energetycznego w interesie ekorozwoju gospodarki narodowej i członków ZRZESZENIA;
- promocja i wspieranie osiągnięć technicznych i naukowych w zakresie audytingu energetycznego i certyfikacji energetycznej budynków oraz racjonalizacji użytkowania energii dla poprawy stanu środowiska naturalnego;
- upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy i wiadomości dotyczącej racjonalnego użytkowania energii celem ograniczenia niekorzystnych oddziaływań na środowisko oraz ochrony naturalnych walorów przyrodniczych kraju dla przyszłych pokoleń;
- wspieranie rozwoju zawodowego członków ZRZESZENIA.

§10

1. ZRZESZENIE realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie szkoleń w zakresie audytingu energetycznego i certyfikacji energetycznej budynków oraz racjonalizacji użytkowania energii i ochrony środowiska w celu podnoszenia kwalifikacji członków Zrzeszenia i przygotowania nowych kadr audytorów energetycznych;
b) organizowanie spotkań, konferencji i sympozjów, w celu wymiany poglądów i doświadczeń w dziedzinie audytingu energetycznego i certyfikacji energetycznej budynków oraz racjonalizacji użytkowania energii i ochrony środowiska w Polsce i innych krajach;
c) opracowywanie i dystrybucji biuletynów, raportów i innych opracowań na temat audytingu energetycznego i certyfikacji energetycznej budynków oraz racjonalizacji użytkowania energii i ochrony środowiska w Polsce i na świecie;
d) przygotowanie i opiniowanie projektów ustaw i innych aktów prawnych oraz zmian legislacyjnych dotyczących audytingu energetycznego, certyfikacji energetycznej budynków oraz racjonalizacji użytkowania energii i ochrony środowiska;
e) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie racjonalizacji użytkowania energii i ochrony środowiska oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiadomości o roli oszczędzania energii dla gospodarki i ochrony środowiska;
f) prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych związanych z promocją audytingu energetycznego, certyfikacji energetycznej budynków oraz racjonalizacji użytkowania energii i ochrony środowiska;
g) podejmowanie innych działań zmierzających do osiągnięcia celów opisanych w § 9 niniejszego statutu.

2. ZRZESZENIE prowadzi działalność statutową jako działalność nieodpłatną i jako działalność odpłatną. Statutowa działalność odpłatna obejmuje działania wymienione w punkcie 1 lit. a), b), c),  d). Statutowa działalność nieodpłatna obejmuje działania wymienione w punkcie 1 lit. e), f), g).

3. Dochód z działalności odpłatnej ZRZESZENIA służy wyłącznie do realizacji celów statutowych.

4. Działalność w formie odpłatnej i nieodpłatnej podlega rachunkowemu wyodrębnieniu tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

5. Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.

§11

Dla realizacji swoich zadań ZRZESZENIE może prowadzić działalność gospodarczą, powoływać jednostki organizacyjne ZRZESZENIA, tworzyć bądź przystępować do spółek oraz tworzyć związki stowarzyszeń o celach zgodnych z niniejszym Statutem. Przychody uzyskane w ramach prowadzenia działalności przez ZRZESZENIE służą do wykonywania statutowych celów ZRZESZENIA i nie mogą podlegać podziałowi pomiędzy jego członków.

Artykuł 3

Prawa i obowiązki członków

§12

Członkami ZRZESZENIA mogą zostać osoby fizyczne i prawne, zainteresowane rozwojem audytingu energetycznego i racjonalizacji użytkowania energii w Polsce, które: deklarują wolę uczestniczenia w pracach ZRZESZENIA, w tym w przedsięwzięciach gospodarczych organizowanych przez ZRZESZENIE; deklarują wolę przestrzegania postanowień niniejszego Statutu; deklarują wolę regularnego wnoszenia opłat (składek członkowskich) na zasadach określonych w niniejszym Statucie.

§13

Członkowie ZRZESZENIA dzielą się na:

 - członków założycieli;

 - członków zwyczajnych;

 - członków wspierających;

 - członków honorowych.

§14

1. Członkowie założyciele są to osoby, które wystąpiły z wnioskiem o zarejestrowanie ZRZESZENIA.

2. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele ZRZESZENIA.

3. Członkiem wspierającym ZRZESZENIE może zostać osoba prawna zainteresowana audytingiem energetycznym. Osoba prawna działa w zrzeszeniu przez swojego przedstawiciela.

4. Członkiem honorowym może zostać podmiot gospodarczy: osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna mająca zdolność do działań prawnych, a także osoba fizyczna, która wniosła szczególne zasługi dla ZRZESZENIA lub dla rozwoju audytingu energetycznego w Polsce.

§15

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd ZRZESZENIA na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków ZRZESZENIA na wniosek Zarządu.

§16

Członek założyciel posiada pełne prawa członkowskie przysługujące członkom zwyczajnym.

§17

Członek zwyczajny ma prawo:
1. uczestniczyć w obradach Walnych Zebrań Członków ZRZESZENIA;
2. wybierać Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz być do nich wybranym;
3. zgłaszać Zarządowi ZRZESZENIA kandydatury do nadania godności członka honorowego;
4. otrzymywać publikacje i opracowania rozprowadzane przez ZRZESZENIE;
5. wnosić sprawy pod obrady władz ZRZESZENIA;
6. nosić i legitymować się odznaką i innymi emblematami ZRZESZENIA;
7. brać udział w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez ZRZESZENIE;
8. składać odwołania do Walnego Zebrania Członków od decyzji organów ZRZESZENIA.

§18

Członkowie wspierający i honorowi mają prawa wymienione w §17 pkt 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

§19

Członek zwyczajny jest zobowiązany:
1. dbać o rozwój audytingu energetycznego w Polsce;
2. brać aktywny udział w pracach i realizacji celów ZRZESZENIA;
3. uczestniczyć w pracach władz ZRZESZENIA, do których został wybrany;
4. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz ZRZESZENIA;
5. przestrzegać etyki zawodowej;

6. uiszczać składki członkowskie.

§20

Członek wspierający ma obowiązki wynikające z postanowień §19 pkt 1, 4, 5 i 6 niniejszego Statutu

§21

Członkostwo w ZRZESZENIU ustaje w następujących przypadkach:
1. pisemnego zgłoszenia Zarządowi wystąpienia ze ZRZESZENIA;

2. wykluczenia ze ZRZESZENIA na podstawie uchwały Zarządu podjętej na skutek niezapłacenia składek członkowskich w okresie 6 miesięcy od otrzymania pisemnego wezwania;

3. wykluczenia ze ZRZESZENIA na podstawie uchwały Zarządu w przypadku uporczywego naruszania postanowień niniejszego Statutu, nie wypełniania obowiązków członkowskich lub działania na szkodę ZRZESZENIA;

4. utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądowego;

5. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego lub honorowego;

6. wykluczenia ze ZRZESZENIA na mocy uchwały Zarządu z innych uzasadnionych przyczyn.

§22

W przypadkach opisanych w §21 pkt. 2, 3 i 6 o ustaniu członkostwa orzeka w drodze uchwały Zarząd ZRZESZENIA, który zobowiązany jest poinformować danego członka pisemnie o ustaniu członkostwa, z podaniem przyczyn. Uchwała Zarządu może zostać zaskarżona przez członka ZRZESZENIA do Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od doręczenia powiadomienia o ustaniu członkostwa. Nie wniesienie odwołania w powyższym terminie powoduje uprawomocnienie się uchwały Zarządu. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o przedmiocie uwzględnienia bądź oddalenia odwołania na najbliższym posiedzeniu, w drodze tajnego głosowania, większości 2/3 głosów obecnych. Uchwała Walnego Zebrania ma charakter ostateczny. Członek, którego postępowanie dotyczy nie może głosować na Zebraniu w sprawie odwołania. W. przypadku nie podjęcia przez Zebranie uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów, uchwała Zarządu nie wywołuje skutków. Do czasu rozpoznania odwołania przez Zebranie, tj. podjęcia uchwały o uwzględnieniu lub oddaleniu odwołania lub odbycia Zebrania, na którym głosowano w sprawach odwołania lecz nie doszło do podjęcia uchwały, członkowi przysługują wszystkie prawa i obowiązki członkowskie.

Artykuł 4
Składka członkowska

§23

1. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej określana jest przez Zarząd ZRZESZENIA i zatwierdzana na dany rok kalendarzowy przez Walne Zebranie Członków.

2. Członkowie ZRZESZENIA zobowiązani są do płacenia składek w obowiązującej wysokości raz w roku z góry, nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania pisemnego wezwania do zapłacenia składki. Nowi członkowie zobowiązani są do dokonania zapłaty składki w pełnej wysokości za cały rok, w którym zostali przyjęci.

3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz ZRZESZENIA.

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

Artykuł 5
Struktura organizacyjna ZRZESZENIA

§24

Władzami ZRZESZENIA są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd ZRZESZENIA
3. Komisja Rewizyjna

§25

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą ZRZESZENIA.

2. Walne Zebranie Członków jest organem stanowiącym i określającym główne kierunki działalności Stowarzyszenia oraz sprawującym ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez Zarząd ZRZESZENIA.

3. W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 150 osób Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji jeden delegat na pięciu członków. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.

4. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd.

§26

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz ZRZESZENIA wymienionych w §24 pkt. 1, 2 i 3 w trakcie kadencji skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§27

Walne Zebranie Członków
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego i rozpatruje sprawozdanie Zarządu z działalności ZRZESZENIA za ostatni rok oraz opinii Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania Zarządu. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest także rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Zwyczajne Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium organom ZRZESZENIA z wykonywanych przez nich obowiązków. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków ZRZESZENIA mogą być także inne sprawy.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo na umotywowane żądanie co najmniej 1/10 członków ZRZESZENIA. Zarząd obowiązany jest zwołać Zebranie w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku spełniającego warunki określone w niniejszym punkcie Statutu.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§28

Walne Zebranie Członków odbywa się w terminie i miejscu ustalonym przez Zarząd, po pisemnym zawiadomieniu członków z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienia Zarząd dokonuje w formie elektronicznej, a w przypadku braku adresu mailowego lub na pisemne życzenie członka Zrzeszenia listem poleconym. W zawiadomieniu Zarząd podaje proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

§29

1. Otwarcia Walnego Zebrania Członków dokonuje Prezes Zarządu lub Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który następnie zarządza wybór Prezydium zebrania.

2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz. Przewodniczącym zebrania nie może być członek Zarządu.

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.

§30

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
- z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni;
- z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi i goście zaproszeni przez Zarząd.
Każdy członek zwyczajny ma prawo do jednego głosu.

§31

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla innych władz ZRZESZENIA.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą w szczególności: wybór i odwoływanie prezesa oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, za wyjątkiem pierwszego prezesa oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, którzy wybierani są przez członków założycieli ZRZESZENIA z ich grona; przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności ZRZESZENIA, rocznego sprawozdania finansowego oraz opinii Komisji Rewizyjnej z badania tego sprawozdania; udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej; uchwalanie Statutu i jego zmian; uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania Członków, regulaminu Zarządu, regulaminu Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie zmian tych regulaminów; rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu ZRZESZENIA; zatwierdzanie uchwał Zarządu o przynależności ZRZESZENIA do innych organizacji lub stowarzyszeń; nadawanie członkostwa honorowego ZRZESZENIA; podejmowanie uchwały o rozwiązaniu ZRZESZENIA.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów obecnych na Zebraniu, z wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany Statutu oraz rozwiązania ZRZESZENIA, które zapadają większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej 50% Członków ZRZESZENIA albo delegatów w przypadku Walnego Zebrania Delegatów. W przypadku braku quorum, Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zebrania, na którym nie obowiązuje wymóg obecności 50% członków. Na wniosek członka ZRZESZENIA wybór Zarządu lub Komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu tajnym.

§32

Zarząd ZRZESZENIA
1. Zarząd kieruje całokształtem działania ZRZESZENIA, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z:

 - prezesa;

 - wiceprezesa;

 - sekretarza;

 - skarbnika.

Walne Zebranie Członków może powiększyć skład Zarządu o 1 do 3 członków Zarządu. Zarząd ZRZESZENIA wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

3. Prezes kieruje pracami Zarządu oraz prowadzi bieżącą działalność ZRZESZENIA.

4. Prezes i pozostali członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie Członków na okres trzech lat z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który wybrany zostanie przez członków założycieli na okres czterech lat.

5. Prezes i inni członkowie Zarządu mogą być wybierani na kolejne kadencje.

§33

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. O posiedzeniu należy powiadomić wszystkich członków Zarządu na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem.

2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności nie mniej niż połowy członków Zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§34

Do kompetencji Zarządu należy:
- realizacja celów ZRZESZENIA oraz uchwał Walnego Zebrania Członków;
- określenie szczegółowych kierunków działania ZRZESZENIA;
- ustalanie budżetu i preliminarzy;
- sprawowanie zarządu nad majątkiem ZRZESZENIA;
- uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie;
- podejmowanie decyzji w formie uchwał o przynależności do innych organizacji;
- podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zużycia majątku nieruchomego i ruchomego;
- zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
- organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
- podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich tj. przyjmowania, skreślania;
- prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
- wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego;
- składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
- inne wynikłe z potrzeby.

§35

Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób powoływanych na okres dwóch lat przez Walne Zebranie Członków, z wyjątkiem pierwszej Komisji Rewizyjnej, która wybrana zostanie przez członków założycieli na okres lat trzech. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani na kolejne kadencje.

2. Komisja Rewizyjna działa pod kierownictwem Przewodniczącego Komisji, wybieranego i odwoływanego przez Komisję z jej grona. Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru Przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
c) z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów.

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2 członków.

§36

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej ZRZESZENIA i odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków, któremu przedstawia coroczne sprawozdania. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
- bieżąca i okresowa kontrola działalności finansowej ZRZESZENIA;
- występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji;
- prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania) w razie stwierdzenia nie wywiązywania się Zarządu z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu (w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia żądania);
- zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie Statutowym;
- składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom ZRZESZENIA;
- składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§37

Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu ZRZESZENIA upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Artykuł 6

Majątek i Finanse ZRZESZENIA

§38

Majątek ZRZESZENIA składa się ze środków finansowych, ruchomości i nieruchomości oraz praw majątkowych i niemajątkowych przez ZRZESZENIE nabytych.

§39

ZRZESZENIE finansuje swoją działalność z: składek członkowskich dotacji i darowizn dokonywanych na rzecz ZRZESZENIA; innych przychodów z działalności statutowej i gospodarczej ZRZESZENIA

§40

Dochód z działalności ZRZESZENIA służy wyłącznie realizacji jego celów statutowych i nie może zostać przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

§41

W działalności ZRZESZENIA zabronione jest:
1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem ZRZESZENIA w stosunku do członków ZRZESZENIA, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";

2. przekazywanie majątku ZRZESZENIA na rzecz członków ZRZESZENIA, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3. wykorzystywanie majątku ZRZESZENIA na rzecz członków ZRZESZENIA, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu ZRZESZENIA;

4. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie ZRZESZENIA, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracownicy ZRZESZENIA oraz ich osoby bliskie.

§42

ZRZESZENIE składa zgodnie z wymogami prawa sprawozdania do polskich instytucji finansowych i statystycznych. Rok fiskalny ZRZESZENIA jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

Artykuł 7
Postanowienia końcowe

§43

W uchwale o rozwiązaniu ZRZESZENIA Walne Zebranie Członków wyznaczy likwidatorów spośród urzędujących członków Zarządu oraz określi przeznaczenie i sposób podziału majątku Zrzeszenia po zakończonej likwidacji.

§44

W sprawach nie uregulowanych w Statucie znajdują zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 


Projekt i wykonanie:

© Possible 2009