ZAE - Zrzeszenie Audytorów Energetycznych istnieje od 2000 roku, liczy ponad 1400 członków

ZASADY ORGANIZACYJNE

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków [1] określa także  zasady organizacyjne systemu sporządzania świadectw energetycznych. Najważniejsze zasady są następujące:

1) Sporządzanie świadectwa  energetycznego obowiązuje dla budynku lub jego części  w przypadku sprzedaży lub wynajęcia nowemu najemcy. Obowiązuje także sporządzanie świadectw dla wszystkich budynków o powierzchni ponad 250 m2 zajmowanych przez sądy, prokuraturę oraz organy administracji publicznej. Świadectwa sporządzone dla tych budynków umieszcza się  w miejscu widocznym dla interesantów.

2) Świadectwa sporządza się  z wykorzystaniem systemu informatycznego, w którym prowadzony jest  centralny rejestr  wydawanych świadectw. Rejestr jest prowadzony przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Każde opracowane świadectwo musi być zarejestrowane  w tym systemie i uzyskać w nim numer.

3) Pewna liczba sporządzonych świadectw wybranych losowo podlega kontroli ich poprawności (weryfikacji). W sprawie weryfikacji  świadectw wydane jest rozporządzenie [5].

4) Osoby sporządzające świadectwa mają  obowiązek przechowywania przez okres 10 lat dokumentów (lub ich kopii), na podstawie których sporządzono świadectwo . Dokumenty te  powinny być udostępnione w przypadku potrzeby zweryfikowania poprawności wydanego świadectwa.

5) Świadectwa mogą sporządzać  magistrowie inżynierowie i inżynierowie dowolnej specjalności, osoby  posiadające uprawnienia budowlane oraz osoby które posiadają ukończone studia wyższe oraz ukończyły  studia podyplomowe  , których  program uwzględnia zagadnienia charakterystyki energetycznej, audytów energetycznych, budownictwa energooszczędnego i OZE. – pod warunkiem, że zarejestrują się w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

6) Sporządzający świadectwa  mają obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectwa.

Projekt i wykonanie:

© Possible 2009