ZAE - Zrzeszenie Audytorów Energetycznych istnieje od 2000 roku, liczy ponad 1400 członków

PODSTAWY PRAWNE


Podstawy prawne systemu świadectw energetycznych stanowią w Polsce:

[1] Ustawa z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z.2014r., poz 1200).

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 r. w sprawie metodologii   wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z.2015 r. , poz. 376).

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

[4] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5.07.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r., poz. 926).

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 17.02.2015 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 246)


Projekt i wykonanie:

© Possible 2009